Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Atima-generatoren, onderdeel van H.I.B.S. BV, gevestigd te Haarlem.

Versie geldig vanaf 1 mei 2014.

Artikel 1. Algemeen

1       Onder Atima Generatoren wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: www.atima-generatoren.nl

2       Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Atima-generatoren voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
1.3       Met in achtneming van het bepaalde in artikel 6.4 zijn deze voorwaarden tevens van toepassing, indien Atima-generatoren voor de uitvoering van alle overeenkomsten derden dient in te schakelen.
1.4       Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Atima-generatoren erkend.
1.5       In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.
1.6       Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

7       De koper wordt geacht op de hoogte te zijn van deze voorwaarden.

8       Deze Algemene voorwaarden zijn verkrijgbaar ten kantore van Atima-generatoren.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

1       Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Atima-generatoren.
2.2       Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden Atima-generatoren eerst na schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door Atima-generatoren of een door Atima-generatoren verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.
2.3       Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn Atima-generatoren en afnemer hieraan gebonden.
2.4       Aanbiedingen van Atima-generatoren gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
2.5       Atima-generatoren kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
2.6       Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3. Prijzen/Prijsverhoging 

1       Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro’s uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief verzendkosten.
3.2       Atima-generatoren garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen met inachtneming van artikel 3.4

3       Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de consument het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

4       De vermelde prijzen zullen na het tot stand komen van de overeenkomst niet gewijzigd worden, tenzij de periode tussen het tot stand komen van de overeenkomst en de levering langer is dan drie maanden en er gronden aanwezig zijn tot het aanpassen van de prijzen.

Artikel 4. Aflevering

1       Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze direct na bestelling verzonden. Voor het verzenden van bestelde zaken kan Atima-generatoren verzendkosten in rekening brengen. De levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij Atima-generatoren bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.
4.2       De afnemer dient voor ontvangst van de producten te tekenen. Dit is slechts anders indien de afnemer gronden voor weigering heeft op basis van de wet.
4.3       Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.
4.4       Aan de leveringsplicht van Atima-generatoren zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Atima-generatoren geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.
4.5       Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

Artikel 5. Levertijd

1       Een door Atima-generatoren opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van Atima-generatoren zijn, waarna Atima-generatoren zal trachten om binnen 30 (dertig) dagen levering te doen plaatsvinden.
5.2       In het kader van de regels van de koop op afstand zal Atima-generatoren (opdrachtnemer) bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 (dertig) dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument (opdrachtgever) binnen 1 (één) maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

Artikel 6. Ontbinding

1       Onverminderd de rechten van Atima-generatoren op basis van de wet is Atima-generatoren gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de afnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de afnemer indien na het sluiten van de overeenkomst aan Atima-generatoren omstandigheden ter kennis komen die Atima-generatoren goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of indien Atima-generatoren bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende (ondanks sommatie) alsmede in geval van faillissement van de afnemer, een eigen aanvraag tot faillissement door de afnemer, surseance van betaling, liquidatie of een besluit daartoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de afnemer of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen.

2       Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Atima-generatoren zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Atima-generatoren bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
6.3       Herroepingsrecht: De afnemer heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij Atima-generatoren, indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig artikel 7:5 BW, binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Atima-generatoren heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering melding te maken bij Atima-generatoren. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt Atima-generatoren na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer kosteloos wordt terugbetaald.
6.4       Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten.

Artikel 7. Overmacht 

1       Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop Atima-generatoren geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij Atima-generatoren en/of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.
7.2       Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Atima-generatoren de verbintenis had moeten nakomen.
7.3       Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door Atima-generatoren niet mogelijk is langer duurt dan twee weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
7.4       Indien Atima-generatoren bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 8. Garantie

1       Atima-generatoren biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie(-voorwaarden) van de fabrikant van deze zaken, zonder evenwel de rechten van de afnemer voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.
8.2       Atima-generatoren is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
8.3       De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Atima-generatoren) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Atima-generatoren. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Atima-generatoren schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
8.4       Indien klachten van de afnemer door Atima-generatoren gegrond worden bevonden, zal Atima-generatoren naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Atima-generatoren en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Atima-generatoren) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Atima-generatoren gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Atima-generatoren voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
8.5       Atima-generatoren is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
8.6       Deze garantie geldt niet indien:

A) en zolang de afnemer jegens Atima-generatoren in gebreke is;

B) de afnemer of anderen de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken, zonder toestemming van Atima-generatoren;

C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Atima-generatoren en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;

D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

E) typenummers en/of serienummers en/of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;

F) defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;

Op bepaalde, door Atima-generatoren aan te geven apparatuur, zal de fabrieksgarantie worden verstrekt op de voorwaarden en gedurende de termijn als door de fabriek is vastgesteld. De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door de uitvoering van werkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden 3 (drie) maanden bedraagt. Eventuele voorrijkosten/verzendkosten kunnen in rekening worden gebracht. Om aanspraak te kunnen maken op garantie dient op verzoek het bewijs van garantierechten getoond te worden. Dit bewijs bestaat uit een gedateerde aankoopbon/factuur.

Artikel 9. Betaling 

1       Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling middels IDeal, vooruitbetaling, contant of een PIN-transactie plaats te vinden op de plaats van aflevering van de producten.

2       Na het verstrijken van 10 dagen na de factuurdatum is de afnemer van rechtswege in verzuim en vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand over het opeisbare bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
9.3       In geval afnemer in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag daartoe, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid verliest, zijn de vorderingen van Atima-generatoren en de verplichtingen van de afnemer jegens Atima-generatoren onmiddellijk opeisbaar.
9.4       Indien Atima-generatoren haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de afnemer een gefixeerd bedrag van 15% van het verschuldigde aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, conform de Incassowet 2012, met een minimum bedrag van 40 euro.
9.5       Indien Atima-generatoren kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

1     De eigendom van alle door Atima-generatoren aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Atima-generatoren zolang de afnemer de vorderingen van Atima-generatoren uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Atima-generatoren wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
10.2     De door Atima-generatoren geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
10.3     De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
10.4     De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Atima-generatoren of een door Atima-generatoren aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Atima-generatoren haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
10.5     Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Atima-generatoren zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
10.6     De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Atima-generatoren.

Artikel 11. Privacy

1     Atima-generatoren respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door Atima-generatoren niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.
11.2     Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van Atima-generatoren kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen Atima-generatoren (en al haar dochterondernemingen en merken) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van Atima-generatoren. De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. Atima-generatoren is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van Atim-generatoren, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. Atima-generatoren is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.
11.3     Atima-generatoren verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor Atima-generatoren geen onevenredige inspanning of kosten vergt.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

1   Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door Atima-generatoren geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, etc., uitsluitend bij Atima-generatoren en/of haar leveranciers.
12.2   Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.

Artikel 13. Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Atima-generatoren is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 14. Geschillen

1     De afnemer kan voor vragen en/of klachten bellen naar het door Atima-generatoren vermelde telefoonnummer op de website. Klachten worden doorgaans binnen 14 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.
14.2     De afnemer is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Dit kan zijn de geschillencommissie Thuiswinkel of een andere gelijkwaardige geschillencommissie, hetgeen onverlet laat het recht van de afnemer het geschil voor te leggen aan een daartoe bevoegde rechter.